Richard Roxburgh

Richard Roxburgh

Tiểu sử

Richard Roxburgh is an Australian AFI Award-winning actor who has starred in many Australian films and has appeared in supporting roles in a number of Hollywood productions, usually as villains.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1962-01-23

Nơi Sinh: Albury, New South Wales, Australia

Còn được Biết đến Như: