Peter Guber

Peter Guber

Tiểu sử

Được biết đến: Production

Sinh nhật: 1942-03-02

Nơi Sinh: Boston, Massachusetts, USA

Còn được Biết đến Như: