Denise Fraga

Denise Fraga

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1964-10-15

Nơi Sinh: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

Còn được Biết đến Như: