Rémy Girard

Rémy Girard

Tiểu sử

Rémy Girard (born August 10, 1950) is a Canadian actor and former television host from Quebec.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1950-08-10

Nơi Sinh: Jonquière, Quebec, Canada

Còn được Biết đến Như: